top of page
nala_rannalla_iso.jpg

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Travelpetin (yritys Tmi Eläinlääkäri Emma Puranen) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.2.2023, viimeisin muutos 15.2.2023.

 

1. Rekisterinpitäjä

Travelpet

travelpet.info

 

Tmi Eläinlääkäri Emma Puranen

Franzéninkatu 1,

00500 Helsinki, Finland

 

Y-tunnus 3290222-8

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Emma Puranen

vet@travelpet.info

+358 44 288 3407

 

3. Rekisterin nimi

Travelpetin käyttäjärekisteri (”tilaajat”), markkinointirekisteri, asiakasrekisteri, potilasrekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa Travelpetin yhteydenpito asiakkaisiin ja palvelun kehittäminen tarpeenmukaisesti. Rekistereihin kerättyjä ja tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin, palvelun ja asiakastyytyväisyyden kehittämistarkoituksiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään ja tallennetaan kaikki tieto, mitä asiakas itse täyttää vierailleessaan verkkosivuilla tai lähettää meille muuta tapaa.

 

Uutiskirjettä (käyttäjä- ja markkinointirekisteri) tilatessa rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Sähköpostiosoite

 • IP-osoite

 • Sijainti (ellei asiakas ole kieltänyt tätä)

 

Ajanvarausta tehdessä rekisteriin (asiakasrekisteri) tallennettavia tietoja ovat lisäksi varauksesta riippuen:

 • Etu- ja sukunimi

 • Puhelinnumero

 • Osoite

 • Lemmikin tiedot (nimi, ikä, rotu)

 • Ajanvarauksen tarkoitus

 • Asiakasnumero

 

Lisäksi eläinlääkärikonsultaatiossa asiakkailta kerätään ja tallennetaan potilasrekisteriin:

 • Tarkemmat yksilöintitiedot lemmikistä

 • Esitiedot, oireet, tehdyt tutkimukset, löydökset, hoito-ohjeet, lääkitykset ym. hoidon kannalta oleelliset dokumentoitavat tiedot

 • Omistajan lähettämät kuvat ja/tai videot

 • Etävastaanotolta teksti-, kuva-, video- ja/tai äänitallenteita

 • Eläinlääkärillä on ammatinharjoittajana salassapitovelvollisuus

 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkosivujen kautta lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Henkilötietojen tallentaminen ja säilyttäminen

Rekisterin ylläpitäjä noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, minkä tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on:

 • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi

 • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten

 • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden

 • päivitettävä aina tarvittaessa: epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava ja oikaistava viipymättä

 • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten

 • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista niiltä osin kuin asiakkaan kanssa on sovittu. Eläinten potilastietoja voidaan luovuttaa omistajan suostumuksella sitä aikaisemmin hoitaneelle tai jatkossa sitä hoitavalle eläinlääkärille, fysioterapeutille, käytöskouluttajalle tai muulle eläimen hoitoon merkittävästi liittyvälle henkilölle, mikäli tietojen luovuttaminen on hoidon kannalta oleellista. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti liittyen esimerkiksi ilmoitettaviin eläintauteihin tai eläinsuojelullisissa syissä. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, kuitenkin ainoastaan mikäli yleisen tietosuoja-asetuksen henkilötietojen siirtoperusteet täyttyvät.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Travelpet huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen pet@travelpet.info. Travelpet voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Travelpet vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen pet@travelpet.info. Travelpet voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Travelpet vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

12. Muut oikeudet

Travelpetillä on oikeus tarvittaessa muuttaa tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen sisältöä noudattaakseen laillisia velvoitteitaan. Mikäli rekisteriin on tallennettu virheellistä, epäsopivaa tai vanhentunutta tietoa, voi Travelpet korjata, poistaa tai lisätä tietoa tai pyytää rekisteröitynyttä henkilöä korjaamaan, poistamaan tai lisäämään tiedon.  

 

13. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkosivusto tallentaa laitteelleesi. Vieraillessasi uudestaan samalla verkkosivulla se tunnistaa laitteellesi tallennetut evästeet. Evästeiden käyttö parantaa vierailijan käyttökokemusta verkkosivuilla sekä auttaa meitä seuraamaan vierailijoiden käyttäytymistä verkkosivuilla sekä parantamaan markkinointiamme. Lisää evästeistä voi lukea esimerkiksi osoitteessa https://allaboutcookies.org/.

bottom of page